SAVAŞTEPE BELEDİYESİ İHALE İLANI

            6360 Sayılı Kanun geçici 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelere ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00de‘de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

Sıra

Mahallesi

Ada

Parsel

Cinsi

Muamman Bedeli

Geçici Teminatı

1

Karaçam

140

163

24.891,33

Tarla

199.311,00 TL

6.000,00 TL

2

Karaçam

140

165

8.330,00

Tarla

58.310,00 TL

2.000,00 TL

3

Karaçam

103

3

709,00

Arsa

9.665,00 TL

500,00 TL

4

Karaçam

117

5

664,00

Arsa

9.050,00 TL

500,00 TL

5

Karaçam

128

27

1.933,00

Tarla

14.465,00 TL

1.000,00 TL

6

Yazören

120

78

31.739,19

Tarla

47.700,00 TL

1.750,00 TL

7

Dikmeler

168

8

115,00

Bahçe

920,00 TL

250,00 TL

8

Soğucak

139

32

1.390,18

Bahçe

27.800,00 TL

1.000,00 TL

9

Soğucak

121

1

1.848,97

Arsa

36.900,00 TL

1.250,00 TL

10

Soğucak

119

4

616,14

Arsa

15.404,00 TL

750,00 TL

11

Ardıçlı

131

1

369,90

Arsa

5.000,00 TL

500,00 TL

12

Ardıçlı

134

10

1.583,10

Arsa

25.000,00 TL

1.000,00 TL

13

Cumhuriyet

399

148

191,29

Arsa

40.000,00 TL

1.500,00 TL

14

Sarıbeyler

0

1245

16/192

Bina 5 Nolu

60.000,00 TL

2.000,00 TL

15

Sarıbeyler

0

1245

16/192

Bina 6 Nolu

60.000,00 TL

2.000,00 TL

16

Sarıbeyler

103

67

2.633,00

Tarla

21.000,00 TL

750,00 TL

      

 1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  3. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

     2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde  100,00.-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5-İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 14 Ağustos 2018 Salı Günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6-İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7-Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlçemiz Sarıbeyler Mahallesine ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 31/05/2018 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: SARIBEYLER MAHALLESİ İBRAHİM TAŞ TEKİN PARKI KİRALAMA İLANI

6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüşen(köy) Yeşilhisar mahallesinde 111 ada 11 nolu parselde bulunan 74 m2 taşınmaz(kahvehane) , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 22/05/2018 Salı günü saat 14:00’da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: YEŞİLHİSAR MAHALLESİ İŞYERİ KİRALAMA İLANI

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan ŞİMŞEK “Miraç; Peygamber Efendimizin, Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuğu ifade eder. "Miraç, bütün kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa erişmeye ve en yüce mertebeye ulaşmaya vesile olmaktadır. Bu mübarek gecenin ülkemizin ve İslam aleminin geçirdiği bu zor günlerde milletimizin birlik ve beraberliğini arttırmasını, toplumsal bağımızı kuvvetlendirmesini niyaz eder; bu özel gecede edilecek olan duaların ve yapılacak ibadetlerin Allah katında kabulünü diliyorum”dedi

6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüşen(köyler) Sarıbeyler Mahallesine ve Türüdüler Mahallesi’ne ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 26/04/2018 Perşembe günü saat 14:30’da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: SARIBEYLER,TÜRÜDÜLER MAHALLESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Savaştepe Belediyesi Sözlü ve Uygulamalı Sınava Giren Taşeron Personelin Sınav Tutanak Listesi Duyurular Kısmında Yayınlanmıştır.

Savaştepe Belediyesi Sözlü ve Uygulamalı Sınava Girecek Taşeron Personellerin Sınav Tarihi Duyurular Kısmında Yayınlanmıştır. 

 

Taşeron İşçilerin Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne geçirilmesi için sınava girmeye hak kazananların listesi DUYURULARIMIZ kısmında yayınlanmıştır.İlgililere ilanen duyrulur.28/02/2018

   Belediyemiz Tüzel Kişiliğe ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 26.30.ZD pafta 297 ada parselde bulunan 3 adet iş yerinin 3 yıllığına Belediye Başkanlığı tarafından, 20 Mart 2018 Salı günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: İŞ YERİ İHALE İLANI

Taşeron İşçilerin Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne geçirilmesi ile ilgili başvuru durumu sonuçlarını gösteril liste DUYURULARIMIZ bölümünde yayınlanmıştır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.20/02/2018

Scroll to top