Savaştepe Belediyesi

Savaştepe Belediyesi

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi’nde bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 25 Nisan 2023 salı günü saat 11.00 de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

            Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz mal:

S.NOMAHALLECİNSİALANI M²ÖDEMEMuhammen Bedeli TL(Aylık)Geçici Teminat Tutarı TLKİRA MÜDDETİ
1.Sarıbeylerİş yeri16m²Peşin750,00 TL% 31 YIL

            Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

            Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi şartnamede belirtildiği gibidir. Bu süre tarafların mutabakatı halinde uzatılabilir. İhaleyi kazanan sözleşmeye davet edildikten sonra 15 gün içinde ihale bedelini peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 5- İlçemiz Sarıbeyler Mahallesi Park Sokak 1242 parselde bulunan 1A nolu 16m² iş yeri kira ihale bedeli üzerinden 1 yıllık peşin ödenir. Sonraki yıllar için Belediye Encümeni tarafından yeni kira bedeli belirlenir.

Madde 6- İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen yıllık kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır.

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan, yıllık ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır. Ayrıca peşin olarak ödenecek olan kira tutarından sözleşme damga vergisi (0,948) ve damga karar pulu (0,569) alınır.

            Madde 8- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

            1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

            1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tebligata esas Adres Beyanı

            b. Nüfus cüzdanının fotokopisi veya noter tasdikli kimlik belgesi

            c. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            ç. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            d. Yarım kapaklı dosya

            e. Büyük boy zarf

            1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

            1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            ç. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

            2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde 100,00 TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

            2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

            3- Geçici teminat banka mektubu belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

            4- Geçici teminat miktarı yıllık muhammen bedelin %3’ün den az olmaz.

            5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 25/04/2023 salı günü saat 10.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

            6- İhale, ihale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

            7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

            Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

            A- İdarenin;

            a) Harcama yetkilileri,

            b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

            c) (a) ve (b) bentlerinde şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

            ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortakları hariç),

            B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83, 84, 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

            Madde 9- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

            Madde 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. 2886 Sayılı Kanunun 31. Maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İhale kararlarının İta amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

            Madde 11- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

            Madde 12- Kiracılık hakkı sona erdiğinde, kiracı taşınmaz üzerinde hak talep edemez.

            Madde 13- Kiracı kira sözleşmesinde doğan haklarını başka birine devredemez. Başka amacı dışında kullanamaz.

            Madde 14- Belediyeden daha önce bu yeri kiralayıp vazgeçenler, ihaleyi aldıktan sonra geçici teminatı yakıp ihaleyi bırakanlar ve 1.derecede akrabası ve yakınları ihaleye katılamaz. Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılamaz. Hileli yoldan ihaleye katılanların daha sonra durumları anlaşıldığında yatırdıkları peşinatlar geri verilmez. Teminatları belediyeye irat kaydedilerek sözleşme feshedilir.

            Madde 15- Belediyeye daha önce herhangi bir hizmetten dolayı borcunu ödemeyenler ihaleye katılamazlar.

            Madde 16- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

            Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

            Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

            Madde 17- İşbu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

            Madde 18- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62. maddesine göre işlem yapılır.

            Madde 19- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

            Madde 20- İşbu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir. Bu şartnamenin eki olan sözleşme, işbu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

            Madde 21- İşbu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

            Madde 22- İşbu şartname 22 (Yirmiiki) maddeden ibaret olup, ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.